"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภีรดา สมบัตินันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ที่ได้รับรางวัลนักเรียนคุมองดีเด่น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภีรดา สมบัตินันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ที่ได้รับรางวัลนักเรียนคุมองดีเด่น จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เกินชั้นเรียน 3 ปี จัดโดยสถาบันคุมองแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566