"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพลินทร์ รัตน์วุฒิกุล ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ (วิชาสังคมศึกษา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 ครั้งที่ 27

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพลินทร์ รัตน์วุฒิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับรางวัลผลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3
วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่27 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566