"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพลินทร์ รัตน์วุฒิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 สอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบคะแนนรวม 77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน (คิดเป็น 96.25%) อันดับที่4 ของจังหวัดเชียงใหม่

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพลินทร์ รัตน์วุฒิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับรางวัลผลการทดสอบคะแนนรวม 77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน (คิดเป็น 96.25%) จากการสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ( อันดับที่4 ของจังหวัดเชียงใหม่ ) จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566