"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีร์ กุลกนกพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นักเรียนคุมองดีเด่น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีร์ กุลกนกพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง นักเรียนคุมองดีเด่น จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เกินชั้นเรียน 2 ปี จัดโดยสถาบันคุมองแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566