"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชญาภา เพียรลุประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญาภา เพียรลุประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023 ระดับประถมศึกษาตอนต้น จัดโดยศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)”สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566