"The ultimate aim of education is the development of character"

เกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเด่นจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชาย ณฐาภพ สุนทรานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย