"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปัณณธร ไชยราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การทดสอบความรู้แบบ online วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณธร ไชยราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการทดสอบความรู้แบบ online วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้คะแนน 79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด