"The ultimate aim of education is the development of character"

นายณกรณ์  สันต์สวัสดิ์  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายณกรณ์  สันต์สวัสดิ์  ม.5/6  ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากการสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา 2566    วันที่ 20 สิงหาคม 2566   จัดโดย TESET