"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลนักเรียนคุมองดีเด่น ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงพิมพ์ภาณี ดวงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับรางวัล
รางวัลนักเรียนคุมองดีเด่น ประจำปี 2566 รางวัลเหรียญเงิน เรียนเกินชั้นเรียน 2 ปี วิชาคณิตศาสตร์
จัดโดย สถาบันคุมอง
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566