"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการเปิดบ้านวิชาการ เชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงณัฐพร  บุญมากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล
ประกาศนียบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 

จากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการเปิดบ้านวิชาการ เชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ (ChiangMai The Happy City of Learning) ประจำปี 2566 

จัดโดย: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลนครเชียงใหม่ 

เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566