"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปภังกร  นิรวัชร์สุวรรณ  ม.6/7  รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2566 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายปภังกร  นิรวัชร์สุวรรณ  ม.6/7  ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2566  สาขากีฬาและนันทนาการ  ภายใต้หัวข้อ   “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  มอบโดยนายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 30 กันยายน 2566   ณ ลานกิจกรรมประตูท่าแพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย-จังหวัดเชียงใหม่ -สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ -บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่