"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวปุณยวีร์ โชคสว่างเนตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  รายการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณยวีร์   โชคสว่างเนตร  ม.5/3   ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   รายการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest)   กิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Challenge Day)  ประจำปีการศึกษา 2566   เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หน่วยงานที่จัด คือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่