"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันวอลเลย์บอล รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด) 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รวมถึงการเป็นตัวแทนเขต 5 ในเดือนธันวาคม จากการแข่งขันวอลเลย์บอล รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด) ระหว่างวันที่ 9 – 19 ตุลาคม 2566 โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันดังนี้

 1. น.ส.พชรมน มณีศร
 2. น.ส.จุฑาทิพ ฟูเทพ
 3. น.ส.ซาราห์ ภู่ทับทิม
 4. น.ส.ธรรมาพร ชื่นจิตร
 5. เด็กหญิงอภิชญา สุนทรพิธ
 6. น.ส.สุชัญญ์ญา เรืองรุจิพงษ์
 7. น.ส.พิมพ์พีรฎา ชนะทิพย์
 8. น.ส.ปณิศรา มธุรสวรรค์
 9. น.ส.สิริกมล กวาวสิบสาม
 10. น.ส.กวินตรา จิตติกานนท์
 11. เด็กหญิงเกศกนกกุล เยาว์ใจ
 12. เด็กหญิงพาณิภัค พุทธิมูล
 13. เด็กหญิงอรรยมน แสนต๊ะ
 14. เด็กหญิงธัญธร จีนเนียน