"The ultimate aim of education is the development of character"

สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิง อาคิรา จิตรจริง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12

ที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

จากงานมอบเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566