"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9 ที่ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก รายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566

ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่