"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันวัดระดับความรู้ ด้านวิชา คณิตศาสตร์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิง นภัสรา คำราพิช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

ที่ได้รับรางวัลนักเรียนคุมองดีเด่น ประจำปี 2566 รางวัลเรียนเกินชั้นเรียน 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์

จากการแข่งขันวัดระดับความรู้ ด้านวิชา คณิตศาสตร์ จัดโดย บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566