"The ultimate aim of education is the development of character"

สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ญาดา วิญญูหัตถกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นและเยาวชนแห่งชาติ

จากสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  30 กันยายน 2566