"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายบุญบัว สมัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลนักเรียนคุมองดีเด่นประจำปี 2566 รางวัลเรียนเกินชั้นเรียน 6 เดือน วิชา ภาษาไทย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายบุญบัว สมัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ที่ได้รับรางวัลนักเรียนคุมองดีเด่นประจำปี 2566  รายการเรียนเกินชั้นเรียน 6 เดือน วิชาภาษาไทย จัดโดย คุมอง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566