"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนันท์นภัส  โด่งดัง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล นักเรียนที่มีผลงานระดับนานาชาติ ประเภททีม เนื่องในวันนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนันท์นภัส  โด่งดัง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ