"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลนักเรียนคุมองดีเด่น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงชมพูนุท ใจมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเรียนเกินชั้นเรียน 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ
รางวัลเหรียญทองแดงเรียนเกินชั้นเรียน 1 ปีวิชาคณิตศาสตร์

จัดโดย คุมองไทยแลนด์
ณ คุมองไทยแลนด์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566