"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้เสริมปัญญา

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายธีรพิชญ์ เติมสงวนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับรางวัล

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ
โครงการทดสอบความรู้ แบบ Online วิชาภาษาอังกฤษ

จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566