"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชญาภา เพียรลุประสิทธิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเกียรติบัตร ผลการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยได้รับคะแนน 71 คะแนน(88.75%) จากโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38 (2566) ระดับประถมศึกษาปีที่2

ขอชื่นชมและรว่มแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญาภา เพียรลุประสิทธิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ที่ได้รับเกียรติบัตร ผลการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยได้รับคะแนน 71 คะแนน(88.75%) จากโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โดยเรียงลำดับดังนี้

อันดับ 1 ระดับโรงเรียน
อันดับ 2 ระดับจังหวัด
อันดับ 5 ระดับภาค
อันดับ 40 ระดับประเทศ

จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566