"The ultimate aim of education is the development of character"

นายจิระวัฒน์ โตวัฒน์นิมิต  รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่   ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายจิระวัฒน์ โตวัฒน์นิมิต  นักเรียนชั้น ม.4/7  ที่ได้รับเกียรติบัตรเพื่อยกย่องชูเกียรติ รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี 2566 สาขาศิลปวัฒนธรรม    โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัล  เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566   ณ ลานกิจกรรมประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่