"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่นและบุคคลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัตติมา ทาหนัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่นและบุคคลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม โดยนายวรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ได้ให้การต้อนรับ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ มีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการมีจิตสาธารณะบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นสังคม โดยมิหวังผลตอบแทน โดยมีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 60 ราย ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566