"The ultimate aim of education is the development of character"

เกียรติบัตรโครงการจิตอาสา ร่วมทำฝายชลอน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงธัญพิชชา ญาณสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับเกียรติบัตรโครงการจิตอาสา ร่วมทำฝายชลอน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ณ ลำน้ำแม่แรม หมู่ 6 ตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566