"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการ โครงการสอบท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ(ระดับประเทศ)

เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการ โครงการสอบท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566  เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 จัดโดย สถาบัน TOP TEST CENTER
(ระดับประเทศ)