"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงลลดา จินตกานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล นักเรียนคุมองดีเด่นประจำปี 2566 ประเทศไทย วิชา คณิตศาสตร์และวิชา ภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงลลดา จินตกานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัล นักเรียนคุมองดีเด่นประจำปี 2566 ประเทศไทย

จากรายการ

1.รางวัลเรียนเกินชั้นเรียน 2 ปี วิชา คณิตศาสตร์ ปี 2023

2.ได้รับรางวัลเรียนเกินชั้นเรียน 3 ปี วิชา ภาษาอังกฤษ  ปี 2023

เมื่อวันที่ 20/4/2566  จัดโดย คุมอง  (ระดับ ประเทศ)