"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวอรรฆพร  วรรณศรี  รางวัลเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรรฆพร  วรรณศรี  นักเรียนชั้น ม.6/6   ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 20 กันยายน 2566  ณ อาคาร 80 พรรษา อบจ. เชียงใหม่ จัดโดย องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่