"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวกฤตยา พันธุ์แพง  รางวัลเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤตยา พันธุ์แพง  นักเรียนชั้น ม.6/3   ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 20 กันยายน  2566  ณ อาคาร 80 พรรษา อบจ. เชียงใหม่   จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่