"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวเขมจิรา ศรีประสาท   รางวัลเยาวชนจิตอาสา จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเขมจิรา ศรีประสาท   นักเรียนชั้น ม.5/1  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนจิตอาสา จังหวัดเชียงใหม่  รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร   วันที่ 20 กันยายน  2566  ณ อาคาร 80 พรรษา อบจ. เชียงใหม่  จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่