"The ultimate aim of education is the development of character"

นายภูฟ้า  เทสินทโชติ รางวัลเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูฟ้า  เทสินทโชติ นักเรียนชั้น ม.6/5   ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่  ด้านกีฬาและนันทนาการ    รับเกียรติบัตรเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566   ณ เวทีลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่