"The ultimate aim of education is the development of character"

งานมอบรางวัลนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  เด็กชายทินภัทร บัญฑิตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นและเยาวชนแห่งชาติ

จากงานมอบรางวัลนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ จัดโดย สมาคมสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566