"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงณัฐพร  บุญมากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย

จากการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 

จัดโดย: สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566