"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงมิ่งกมล พรหมเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11 

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

จากโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 

จัดโดย บ.เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด TOP TEST CENTE

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566