"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ (ออนไลน์) 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายธีรพิชญ์  เติมสงวนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 

ที่ได้รับรางวัล

-เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ  

ลำดับที่ 6 ทำคะแนนได้ 74 จาก 80 คะแนน 

-เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ 

ลำดับที่ 13 ทำคะแนนได้ 86 จาก 100 คะแนน 

จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 152 คน 

จากโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ (ออนไลน์) 

จัดโดย Center One Education 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566