"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิคสำหรับเยาวชน 6/18 ปี ครั้งที่ 9

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงอัยยารัศย์ สุวรรณกูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้รับรางวัล Class Levels : Level A2 ได้คะแนน 90%

จากการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิคสำหรับเยาวชน 6/18 ปี ครั้งที่ 9 จัดโดย KGL Contest English Olympiad เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566