"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมทำฝายชลอน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  เด็กชายนภกรณ์ ธิมัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11

ที่ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมทำฝายชลอน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จากโครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมทำฝายชลอน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย องค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566