"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ (วิชาภาษาอังกฤษ)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฤทัยญดา ชำรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับชั้น ม.1) จัดโดยบริษัทเซ็นเตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 (สอบแบบ Online)