"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย ธธัช สุวรรณกูล ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเกียรติบัตรโครงการเยาวชนจิตอาสา จากการร่วมทำฝายชลอน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ธธัช สุวรรณกูล ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเกียรติบัตรโครงการเยาวชนจิตอาสา จากการร่วมทำฝายชลอน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566