"The ultimate aim of education is the development of character"

ทุน NIYE Junior Program with ASEAN 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุริมณ์ปรัชญ์ หาญณรงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบผ่านทุนระดับทวีปอาเซียน NIYE Junior Program with ASEAN 2023 ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 คน เป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย ในระดับชั้นมัธยมต้น รุ่นอายุ12-15ปี ไปทำกิจกรรมกับตัวแทนเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ประเทศญี่ปุ่น

โครงการนี้จัดโดย ASEAN NIYE [ National Institute for Youth Education ] สังกัดกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น ( MEXT) เพื่อให้ทำความรู้จักและเข้าใจในด้านต่างๆของประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้ความเป็นอยู่ การศึกษาของญี่ปุ่นและพัฒนาความเป็นผู้นำของบุคคล โดยคัดเลือกตัวแทนเยาวชนกลุ่มประเทศ ASEAN มาทำกิจกรรมพร้อมกันที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2566