"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปิยังกูร  ปิกวงค์  รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายปิยังกูร  ปิกวงค์  ม.4/1  สังกัดยิม The Legend Taekwondo ที่ได้รับรางวัลจากการ่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ  ทีมเยาวชนชาย จากการแข่งขันเทควันโดรายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566  ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ระดับภาค)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กีฬานักเรียน รุ่นน้ำหนัก 48-51 กิโลกรัม  จากการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ระดับจังหวัด)