"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักเรียน PRC รับรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงการมนุษยศาสตร์สู่ชุมชน (Humanities for Community – H4C)   ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมนักเรียน PRC  ที่ได้รับ รางวัลชมเชย จากการประกวดโครงการมนุษยศาสตร์สู่ชุมชน (Humanities for Community – H4C)   ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566   หัวข้อ “พัฒนาชุมชน สังคม อย่างสร้างสรรค์”  กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้เสนอชื่อโครงการ Free Space to Not Stressed  ต่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และโครงการผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท   เริ่มทำโครงการวันที่ 5 มิถุนายน  2566  โดยนักเรียนก่อตั้งชมรมจิตวิทยา  เปิดเพจจิตเอยจิตใจ และกิจกรรมค่ายจัดการความเครียด โดยทำร่วมกับ นักจิตวิทยาของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2566  ณ ร้านกาแฟบ้านสวนคุณพ่อ (Papa’s Garden)   มีนักเรียนเข้าค่ายฯ จำนวน 29  คน   นักเรียนนำผลจากการดำเนินกิจกรรมยื่นเสนอคณะมนุษยศาสตร์  ผลงานได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ   ประกาศผลวันที่ 6 กันยายน  2566  จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับประเทศ)

นางสาวเขมจิรา    ศรีประสาท      ม.5/1          นางสาวธารพระพร  มาธุสรสวรรค์    ม.5/4

นายกฤษฎิ์รพี      พลอาจ           ม.5/5          นายณัชธพงศ์        โฆวัชรกุล        ม.5/6

นางสาวพิมพ์แพรวา  นกน้อย       ม.5/6          นางสาวภวรัญชน์    จันทร์เส็ง         ม.5/11

นายพีรฉัตร        สืบศิริโชติกุล     ม.6/3          นางสาวปานบัว      โยธาจักร         ม.6/6