"The ultimate aim of education is the development of character"

นายภูริพัฒน์   วิสุทธิ์ธนานนท์   นายธนกร  จันทมณี   นายนันทวัฒน์   ณ น่าน  รางวัลชมเชย   การประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียน PRC  ที่ได้รับ รางวัลชมเชย ระดับประเทศ  จากการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566  ประเภทนวัตกรรมด้านการจัดการของเสีย  เมื่อวันที่ 5 – 8 กันยายน  2566  ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี  จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

             รางวัลชมเชย

นายภูริพัฒน์      วิสุทธิ์ธนานนท์   ม.6/7             นายธนกร  จันทมณี           ม.6/7

นายนันทวัฒน์   ณ น่าน                ม.6/7