"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปกป้อง  ประสาท, นางสาวณัฐณิชา  เกตะมะ , นางสาวมุทิตา เลิศประเสริฐสุข  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันตอบปัญหา “สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคเหนือ”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายปกป้อง  ประสาท, นางสาวณัฐณิชา  เกตะมะ  และ นางสาวมุทิตา 

เลิศประเสริฐสุข  ม.5/8 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันตอบปัญหา “สารานุกรมวัฒนธรรมไทย

ภาคเหนือ” โครงการล้านนาอันอุดม ครั้งที่ 1  วันที่ 2 กันยายน ก2566  ณ  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับภาค)