"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์รายวิชาภาษาอังกฤษ National Test Online Program

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชัญญา อาศนะเสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับเหรียญทองแดงจากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.4-6  (ระดับประเทศ) National Test Online Program

จัดโดย Top test center เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566  (สอบออนไลน์)