"The ultimate aim of education is the development of character"

เกียรติบัตรโครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมทำฝายชลอน้ำและ ปรับปรุงทัศนียภาพ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2566 ปีที่ 3

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

ที่ได้รับรางวัล เกียรติบัตรโครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมทำฝายชลอน้ำและ ปรับปรุงทัศนียภาพ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2566 ปีที่ 3

จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ ณ ลำน้ำแม่แรม หมู่ 6 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่