"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงจิณัฐตา เติมสงวนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ และเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ (ออนไลน์)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิณัฐตา เติมสงวนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ และเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ (ออนไลน์) จัดโดย Center One Education