"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา คณิตศาสตร์ ออนไลน์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา คณิตศาสตร์ ออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย บริษัท เซ็นเตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด