"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK1) Listening

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงณัฏฐ์ชรีญา ยาวิสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้รับรางวัล Listening เต็ม 100

จากการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK1) Listening จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) กับกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566