"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่น จากงานมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ นายเขมณัฎฐ​ ต้นใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่น จากงานมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 จัดโดยองค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566